Thông số cấu tạo hệ giàn giáo chống ringlock gồm các bộ phận chi tiết:

- Cây chống đứng Ringlock.

- Cây chống đà Ringlock.

- Cây chống consol Ringlock

- Thanh giằng Ringlock

 

 

Chi Tiết các bộ phận

- Cây chống ring D49 hoa thị dày 8ly

 + Chống ring 3.0m: 03 vị trí hoa thị hoặc 06 vị trí hoa thị

 + Chống ring 2,5m: 03 vị trí hoa thị hoặc 05 vị trí hoa thị

 + Chống ring 2,0m: 02 vị trí hoa thị hoặc 04 vị trí hoa thị

 + Chống ring 1,5m: 02 vị trí hoa thị hoặc 03 vị trí hoa thị

 + Chống ring 1,0m: 01 vị trí hoa thị hoặc 02 vị trí hoa thị

- Cây chống đà ring D49 nêm chụp 10ly: 1,2m

- Cây chống consol ringlock: 1,2m

- Thanh giằng ring D49 nêm chụp 10ly: 1,45m 1,15m 0,95m 0,55m 0,45m

 

 

Bình chọn sản phẩm: (5.0 / 1 Bình chọn)